Clubsubsidies

Een subsidie aanvragen voor je sportclub?

Binnen het kader van sporthulp wordt steun geboden voor de bevordering van sportdiversiteit, aan jonge talenten, sport voor iedereen (jongeren, bejaarden, man/vrouw en culturele diversiteit, gehandicapten, …)

De verleende subsidies in dit kader moeten een ondersteuning zijn en/of een promotie van de sportactiviteiten binnen het stadsgebied Brussel. Ze moeten financiële en/of logistieke steun verlenen aan clubs, organisaties en verenigingen die zich richten op diversiteit van welke aard dan ook via de sport.

Voorwaarden

De aanvragers moeten rechtspersonen zijn (met uitzondering van handelsvennootschappen) die geen winstoogmerk hebben en hun hoofdactiviteit of statutaire zetel op het grondgebied van de Stad Brussel hebben. Bij uitzondering kan de Administratieve Raad aanvragen in overweging nemen van fysieke personen waarvan het domicilie of de hoofdactiviteit eveneens is gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel.

De verenigingen of de clubs die toegang tot sport voor allen promoten of aanmoedigen

De club die “hoop” koestert duidelijk uitgedrukt in haar nationale federatie (of taalafdeling)

 • Voor een uitzonderlijk sportief evenement dat bijdraagt tot de uitstraling van het imago en sportieve karakter van de Stad Brussel
 • Voor de aankoop van sportuitrusting, medische uitrusting voor niet-verbruik of sportuitrusting bestemd voor de uitvoering of controle van de medische activiteiten van de club die de aanvraag indient
 • Voor de voortdurende vorming van kaders, van trainers of sportmonitoren in het Brusselse
 • Voor hulp of bijstand bij de training voor het gebruik van medisch materiaal

Alle ingediende dossiers worden behandeld tijdens de vergadering van de Raad van Beheer van de vzw Prosport Brussel.

De aanvraag moet het volgende bevatten:

 1. Een brief ondertekend door een persoon die de club of de vereniging kan verbinden op voorwaarde dat dit de voorzitter of de secretaris is.
 2. De volledig ingevulde administratieve fiche
 3. Lijst met leden van de club of de vereniging
 4. Lijst met trainers, sportmonitoren en pedagogisch personeel
 5. Lijst met de medische staf voorzien voor de sportactiviteiten van de club of de verenging
 6. Een gedetailleerde voorstelling van de activiteit waarvoor de subsidies worden aangevraagd
 7. Het budget van het evenement en gewenste bedrag van de subsidie
 8. Het bedrag van de gevraagde en/of toegekende subsidie door de Sportdienst van de Stad Brussel
 9. De andere aangevraagde en/of toegekende bedragen bij/door andere overheidsinstanties
 10. De begin- en einddatums van de te subsidiëren activiteit indien het een evenement betreft
 11. Als het hoopvolle plannen betreft, voeg dan een CV bij, de uitzichten en ook elk document dat getuigt van deze “hoop”
 12. Een kopie van de statuten van de vereniging

Document Subsidies

Contact

VZW Prosport Brussel

De heer Roger Claessens

Tel.: 00 32 (0)2 474 39 44 – Fax: 0032 (0)2 474 39 49

info@prosportevent.be